잡화 상인

비교
v. 16 v. 32
줄 2 줄 2
!8a948b8253e90c8e0153fa84e0560086! !https://archeage.xlgames.com/board/attachments/8a948b8253e90c8e0153fa84e0560086!
줄 5 줄 5
h2. {color:#22AE46}설명{color}  
  h1. {color:#22AE46}설명{color}
줄 7 줄 8
/* 위엣 말은 예전 계시던 분이 쓰신 글입니다. 제가 쓴 글 아닙니다^^;; */  
줄 12 줄 12
|| 아이콘 || 이름 || 가격 || 아이콘 || 이름 || 가격 || {wikiTable}{wikiTr:align=center}{wikiTd:width=20%}*이미지*{wikiTd}{wikiTd}*이름*{wikiTd}{wikiTd}*가격*{wikiTd}{wikiTd}*비고*{wikiTd}{wikiTr}
| !8a948b8d6172d9790161affbae4400af!| [[귀속된 저승의 돌]]| 75은| !8a948b8d6172d9790161affbc55c00b0!| [[기억의 잉크]]| 10은| {wikiTr:align=center}{wikiTd}!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/4/47866.png!{wikiTd}{wikiTd}[[도약의 각성 주문서: 1단계]]{wikiTd}{wikiTd}1은{wikiTd}{wikiTd}{wikiTd}{wikiTr}
| !8a948b8d6172d9790161affbc55d00b1!| [[고요한 어둠의 그믐돌]]| 5은| !8a948b8d6172d9790161affbc56000b3!| [[어디서나 우편 부엉이]]| 3골| {wikiTr:align=center}{wikiTd}!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/4/47867.png!{wikiTd}{wikiTd}[[도약의 각성 주문서: 2단계]]{wikiTd}{wikiTd}1은{wikiTd}{wikiTd}{wikiTd}{wikiTr}
| !8a948b8d6172d9790161affbc55e00b2!| [[곤의 청동 조각칼]]| 50동| !8a948b8d6172d9790161affbc56200b5!| [[곤의 황금 망치]]| 1골| {wikiTr:align=center}{wikiTd}!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/5/54335.png!{wikiTd}{wikiTd}[[도약의 강화제]]{wikiTd}{wikiTd}1은 30동{wikiTd}{wikiTd}{wikiTd}{wikiTr}
| !8a948b8d6172d9790161affbc56100b4!| [[부활 주문서]]| 40은| !8a948b8d6172d9790161affbc5ae00b6!| [[언제나 다루 그림자]]| 20골| {wikiTr:align=center}{wikiTd}!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/5/55148.png!{wikiTd}{wikiTd}[[소환수 영혼 변환석]]{wikiTd}{wikiTd}1금{wikiTd}{wikiTd}{wikiTd}{wikiTr}
| !8a948b8d6172d9790161affbc5c300b7!| [[곤의 모래]]| 1골| !8a948b8d6172d9790161affd488c00ba!| [[성장의 씨앗]]| 5은| {wikiTr:align=center}{wikiTd}!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/4/417.png!{wikiTd}{wikiTd}[[귀속된 저승의 돌]]{wikiTd}{wikiTd}75은{wikiTd}{wikiTd}{wikiTd}{wikiTr}
| !8a948b8d6172d9790161affd489000bd!| [[초승돌 소멸 그믐돌]]| 5은| !8a948b8d6172d9790161affd488500b8!| [[해방된 검투사의 투지]]| 50골| {wikiTr:align=center}{wikiTd}!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/3/30340.png!{wikiTd}{wikiTd}[[불타는 꽁지깃]]{wikiTd}{wikiTd}1금{wikiTd}{wikiTd}{wikiTd}{wikiTr}
| !8a948b9367a50e7e0167a71af98a0000!| [[해방된 차원의 햇빛 주문서]]| 100골| !8a948b9367a50e7e0167a71b3a740001!| [[해방된 차원의 달빛 주문서]]| 30골| {wikiTr:align=center}{wikiTd}!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/4/4053.png!{wikiTd}{wikiTd}[[기억의 잉크]]{wikiTd}{wikiTd}10은{wikiTd}{wikiTd}{wikiTd}{wikiTr}
| !8a948b9367a50e7e0167a71ba67f0002!| [[해방된 차원의 별빛 주문서]] | 10골| !8a948b8d6172d9790161affd488e00bb!| [[공간 이동서]]| 30은| {wikiTr:align=center}{wikiTd}!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/1/19812.png!{wikiTd}{wikiTd}[[고요한 어둠의 그믐돌]]{wikiTd}{wikiTd}5은{wikiTd}{wikiTd}{wikiTd}{wikiTr}
| !8a948b8d6172d9790161affd488900b9!| [[떡밥]]| 1골 80은| !8a948b8d6172d9790161affd488f00bc!| [[노랑 파닥파닥 세공 미끼]]| 6은| {wikiTr:align=center}{wikiTd}!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/7/7744.png!{wikiTd}{wikiTd}[[어디서나 우편 부엉이]]{wikiTd}{wikiTd}3금{wikiTd}{wikiTd}{wikiTd}{wikiTr}
| !8a948b8d6172d9790161affd48f400be!| [[초록 파닥파닥 세공 미끼]]| 24은| !8a948b8d6172d9790161affd48fd00bf!| [[파랑 파닥파닥 세공 미끼]]| 42은| {wikiTr:align=center}{wikiTd}!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/8/8326.png!{wikiTd}{wikiTd}[[곤의 청동 조각칼]]{wikiTd}{wikiTd}50동{wikiTd}{wikiTd}{wikiTd}{wikiTr}
| !8a948b8d6172d9790161affd490100c0!| [[빨강 파닥파닥 세공 미끼]]| 60은| !8a948b8d6172d9790161affd490100c1!| [[얼음을 깎는 삽]]| 3골| {wikiTr:align=center}{wikiTd}!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/8/8329.png!{wikiTd}{wikiTd}[[곤의 황금 망치 ]]{wikiTd}{wikiTd}1금{wikiTd}{wikiTd}{wikiTd}{wikiTr}
| !8a948b8d6172d9790161b00276da00c2!| [[가족관계증명서]]| 1골| !8a948b8d6172d9790161b00276e500c6!| [[오색 떡밥]]| 5골| {wikiTr:align=center}{wikiTd}!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/1/18456.png!{wikiTd}{wikiTd}[[부활 주문서]]{wikiTd}{wikiTd}40은{wikiTd}{wikiTd}{wikiTd}{wikiTr}
| !8a948b8d6172d9790161b00276dc00c3!| [[거상의 망원경 설계도]]| 1골| !8a948b8d6172d9790161b00276e300c5!| [[육분의 제작용 별자리 기록서]]| 1골| {wikiTr:align=center}{wikiTd}!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/3/34150.png!{wikiTd}{wikiTd}[[에안나의 미련]]{wikiTd}{wikiTd}5금{wikiTd}{wikiTd}{wikiTd}{wikiTr}
| !8a948b8d6172d9790161b003930400cb!| [[조명탄]]| 1골| !8a948b8d6172d9790161b00392fc00c8!| [[날틀 연막]]| 1골 50은| {wikiTr:align=center}{wikiTd}!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/4/43298.png!{wikiTd}{wikiTd}[[언제나 다루 그림자]]{wikiTd}{wikiTd}20금{wikiTd}{wikiTd}{wikiTd}{wikiTr}
| !8a948b8d6172d9790161b00392fc00c7!| [[날틀 폭탄]]| 1골| !8a948b8d6172d9790161b00392fe00ca!| [[인양 주머니 제작 도구]]| 10은| {wikiTr:align=center}{wikiTd}!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/3/35898.png!{wikiTd}{wikiTd}[[곤의 모래]]{wikiTd}{wikiTd}1금{wikiTd}{wikiTd}{wikiTd}{wikiTr}
| !8a948b8d6172d9790161b00392fe00c9!| [[문장 탈색제]]| 10은| !8a948b8d6172d9790161b004874300cf!| [[꾸러미 제작서]]| 1골 50은 {wikiTr:align=center}{wikiTd}!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/2/23635.png!{wikiTd}{wikiTd}[[성장의 씨앗]]{wikiTd}{wikiTd}5은{wikiTd}{wikiTd}{wikiTd}{wikiTr}
| !8a948b8d6172d9790161b004873d00cc!| [[여행자의 모닥불 설치 도구]]| 50은| !8a948b8d6172d9790161b004874000ce!| [[어선 등록증]]| 100골| {wikiTr:align=center}{wikiTd}!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/3/327.png!{wikiTd}{wikiTd}[[초승돌 소멸 그믐돌]]{wikiTd}{wikiTd}5은{wikiTd}{wikiTd}{wikiTd}{wikiTr}
| !8a948b8d6172d9790161b004874700d0!| [[방울방울 깔끔이]]| 30골| !8a948b8d6172d9790161b004873e00cd!| [[전문화 확장의 인장]]| 200골| {wikiTr:align=center}{wikiTd}!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/3/39567.png!{wikiTd}{wikiTd}[[해방된 검투사의 투지]]{wikiTd}{wikiTd}50금{wikiTd}{wikiTd}{wikiTd}{wikiTr}
| !8a948b8d6172d9790161b0055f5000d3!| [[청소 도구]]| 1골| !8a948b8d6172d9790161b0055f4a00d1!| [[햇빛 행운석 조각]]| 500골| {wikiTr:align=center}{wikiTd}!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/3/39803.png!{wikiTd}{wikiTd}[[해방된 차원의 햇빛 주문서]]{wikiTd}{wikiTd}100금{wikiTd}{wikiTd}{wikiTd}{wikiTr}
| !8a948b8d6172d9790161b0055f5000d2!| [[달빛 행운석 조각]]| 170골| !8a948b8d6172d9790161b0055f5300d5!| [[별빛 행운석 조각]]| 170골| {wikiTr:align=center}{wikiTd}!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/3/38708.png!{wikiTd}{wikiTd}[[해방된 차원의 달빛 주문서]]{wikiTd}{wikiTd}30금{wikiTd}{wikiTd}{wikiTd}{wikiTr}
| !8a948b8d6172d9790161b0055f5300d4!| [[편의 기능: 달구지 따라가기]]| 10골| !8a948b9367a50e7e0167a71c07e30003!| [[공공의 적 각성 주문서]]| 20골| {wikiTr:align=center}{wikiTd}!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/3/38707.png!{wikiTd}{wikiTd}[[해방된 차원의 별빛 주문서]]{wikiTd}{wikiTd}10금{wikiTd}{wikiTd}{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr:align=center}{wikiTd}!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/4/4045.png!{wikiTd}{wikiTd}[[공간 이동서]]{wikiTd}{wikiTd}30은{wikiTd}{wikiTd}{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr:align=center}{wikiTd}!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/2/27313.png!{wikiTd}{wikiTd}[[떡밥]]{wikiTd}{wikiTd}1금 80은{wikiTd}{wikiTd}{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr:align=center}{wikiTd}!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/3/32567.png!{wikiTd}{wikiTd}[[얼음을 깎는 삽]]{wikiTd}{wikiTd}3금{wikiTd}{wikiTd}{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr:align=center}{wikiTd}!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/4/41419.png!{wikiTd}{wikiTd}[[가족관계증명서]]{wikiTd}{wikiTd}1금{wikiTd}{wikiTd}{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr:align=center}{wikiTd}!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/7/7746.png!{wikiTd}{wikiTd}[[거상의 망원경 설계도]]{wikiTd}{wikiTd}1금{wikiTd}{wikiTd}{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr:align=center}{wikiTd}!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/7/7764.png!{wikiTd}{wikiTd}[[육분의 제작용 별자리 기록서]]{wikiTd}{wikiTd}1금{wikiTd}{wikiTd}{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr:align=center}{wikiTd}!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/1/15869.png!{wikiTd}{wikiTd}[[조명탄]]{wikiTd}{wikiTd}10금{wikiTd}{wikiTd}{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr:align=center}{wikiTd}!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/1/15877.png!{wikiTd}{wikiTd}[[날틀 연막]]{wikiTd}{wikiTd}1금 50은{wikiTd}{wikiTd}{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr:align=center}{wikiTd}!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/1/15878.png!{wikiTd}{wikiTd}[[날틀 폭탄]]{wikiTd}{wikiTd}1금{wikiTd}{wikiTd}{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr:align=center}{wikiTd}!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/1/19034.png!{wikiTd}{wikiTd}[[인양 주머니 제작 도구]]{wikiTd}{wikiTd}10은{wikiTd}{wikiTd}{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr:align=center}{wikiTd}!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/2/23705.png!{wikiTd}{wikiTd}[[문장 탈색제]]{wikiTd}{wikiTd}10은{wikiTd}{wikiTd}{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr:align=center}{wikiTd}!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/2/27652.png!{wikiTd}{wikiTd}[[꾸러미 제작서]]{wikiTd}{wikiTd}1금 50은{wikiTd}{wikiTd}{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr:align=center}{wikiTd}!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/2/27735.png!{wikiTd}{wikiTd}[[여행자의 모닥불 설치 도구]]{wikiTd}{wikiTd}50은{wikiTd}{wikiTd}{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr:align=center}{wikiTd}!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/2/28003.png!{wikiTd}{wikiTd}[[어선 등록증]]{wikiTd}{wikiTd}100금{wikiTd}{wikiTd}{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr:align=center}{wikiTd}!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/2/28242.png!{wikiTd}{wikiTd}[[방울방울 깔끔이]]{wikiTd}{wikiTd}30금{wikiTd}{wikiTd}{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr:align=center}{wikiTd}!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/2/29656.png!{wikiTd}{wikiTd}[[전문화 확장의 인장]]{wikiTd}{wikiTd}200금{wikiTd}{wikiTd}{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr:align=center}{wikiTd}!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/3/35733.png!{wikiTd}{wikiTd}[[청소 도구]]{wikiTd}{wikiTd}1금{wikiTd}{wikiTd}{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr:align=center}{wikiTd}!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/3/39814.png!{wikiTd}{wikiTd}[[햇빛 행운석 조각]]{wikiTd}{wikiTd}500금{wikiTd}{wikiTd}{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr:align=center}{wikiTd}!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/3/39815.png!{wikiTd}{wikiTd}[[달빛 행운석 조각]]{wikiTd}{wikiTd}170금{wikiTd}{wikiTd}{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr:align=center}{wikiTd}!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/3/39816.png!{wikiTd}{wikiTd}[[별빛 행운석 조각]]{wikiTd}{wikiTd}170금{wikiTd}{wikiTd}{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr:align=center}{wikiTd}!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/4/43270.png!{wikiTd}{wikiTd}[[편의 기능: 달구지 따라가기]]{wikiTd}{wikiTd}10금{wikiTd}{wikiTd}{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr:align=center}{wikiTd}!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/4/43275.png!{wikiTd}{wikiTd}[[소환물 탈출 초기화]]{wikiTd}{wikiTd}20금{wikiTd}{wikiTd}{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr:align=center}{wikiTd}!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/4/46153.png!{wikiTd}{wikiTd}[[공공의 적 각성 주문서]]{wikiTd}{wikiTd}20금{wikiTd}{wikiTd}{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr:align=center}{wikiTd}!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/5/51033.png!{wikiTd}{wikiTd}[[금화 주머니]]{wikiTd}{wikiTd}1금{wikiTd}{wikiTd}{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr:align=center}{wikiTd}!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/5/51102.png!{wikiTd}{wikiTd}[[청소 포대]]{wikiTd}{wikiTd}1동{wikiTd}{wikiTd}{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr:align=center}{wikiTd}!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/5/51606.png!{wikiTd}{wikiTd}[[조각난 돋보이는 자의 각성 주문서]]{wikiTd}{wikiTd}1금{wikiTd}{wikiTd}{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr:align=center}{wikiTd}!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/5/54455.png!{wikiTd}{wikiTd}[[다루 청소 포대]]{wikiTd}{wikiTd}1동{wikiTd}{wikiTd}일일 구매 가능 횟수 10회{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTr:align=center}{wikiTd}!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/5/55227.png!{wikiTd}{wikiTd}[[공헌의 상자]]{wikiTd}{wikiTd}10금{wikiTd}{wikiTd}{wikiTd}{wikiTr}
  {wikiTable}
줄 35 줄 64
h3. {color:#FF7702}판매 물품 세부 사항{color}  
* [[여행자의 모닥불 설치 도구]]  
줄 38 줄 65
h2. 관련 문서 h1. {color:#22AE46}관련 문서{color}